Regulamin, Reklamacje, Zwroty, Dane osobowe.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep prestashop.e-walk.pl prowadzony jest przez firmę
   E-WALK.PL
   ul. Ostrołęcka 25/9

   80-180 Gdańsk
   NIP: 957-073-36-90,
   VAT-EU: PL9570733690
   zwaną dalej E-WALK.PL
  2. E-WALK.PL prowadzi sprzedaż oprogramowania za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.prestashop.e-walk.pl, zwanego dalej Sklepem.
  3. Klientem Sklepu mogą być tylko firmy (B2B).
  4. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Sklep umożliwia wyrażenie ceny produktu w Euro.
  5. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Warunki dokonywania zakupów
  1. Aby złożyć zamówienie należy założyć konto użytkownika, wypełniając formularz rejestracji.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej licencji i kliknięcie przycisku KUPUJĘ. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
  3. Odbiór zamówienia odbywa się zdalnie, poprzez ściągnięcie kodu programu.
  4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, od ich poprawności uzależniona jest realizacja zamówienia.
  6. W przypadku podania danych niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, Sklep może całkowicie usunąć konto użytkownika i deaktywować posiadane licencje.
  7. Zamówienie w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  9. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień budzących wątpliwości.
  10. Na wszystkie produkty i usługi wystawiana jest faktura VAT.
 3. Prawa autorskie
  1. Oferowane produkty objęte są prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechnianie, modyfikowane oraz odsprzedawane. Zabronione jest także wykorzystywanie kodu źródłowego.
  2. Każdy zakupiony program posiada licencję na wykorzystanie w jednej domenie sklepu.
  3. Wszelkie modyfikacje kodu zakupionych programów mogą być dokonywane jedynie przez E-WALK.PL. Wszelkie modyfikacje wykonane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji.
 4. Reklamacje i gwarancje
  1. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  2. Roszczenia należy przesyłać na adres support@e-walk.pl
  3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data oraz nr zamówienia, data doręczenia produktu, data wystąpienia wady, nr zamówienia , dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu w którym zainstalowano kod , wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 5. Bezpieczeństwo i dobre praktyki
  1. Przed instalacją zakupionego modułu, Klient jest zobowiązany do wykonania:
   1. Kopi bezpieczeństwa bazy SQL sklepu.
   2. Kopi bezpieczeństwa plików sklepu.
  2. Po instalacji, a przed udostępnieniem swoim klientom funkcjonalności, Klient zobowiązany jest do wykonania testów sprawdzających poprawność jej funkcjonowania.
  3. Wszystkie problemy w funkcjonowaniu oprogramowania należy bezzwłocznie zgłaszać na adres support@e-walk.pl
 6. Zwroty
  1. Klient nabywając oprogramowanie w wersji do pobrania z sieci lub wysyłki na adres email podany w trakcje rejestracji wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Kontakt w sprawie zwrotów: support@e-walk.pl
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych jest E-WALK.PL, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: support@e-walk.pl
  3. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane E-WALK.PL. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firm pośredniczących w transakcji. Klient nabywając oprogramowanie w wersji do pobrania z sieci lub wysyłki na adres email podany w trakcje rejestracji wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  4. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy zgodnie z siedzibą E-WALK.PL.
  5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  6. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Regulamin z dnia: 2015-10-22